Att hantera vatten- och fuktskador kan vara en kostsam och komplicerad process. För att få insikt i hur dessa situationer bäst hanteras, intervjuade vi Niklas Olsson, snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, som delade med sig av sin omfattande erfarenhet inom ämnet.

Vanliga kostnader för reparation av vatten- och fuktskador

Niklas förklarar att de vanligaste kostnaderna involverar lång hanteringstid, utredning, rivning, avfuktning samt återställande av skadade områden. Dessa kostnader kan variera betydligt beroende på skadans omfattning och vilka material som behöver ersättas.

”Om avloppsvatten har läckt i en byggnad med träkonstruktion, blir det sannolikt mycket mer kostsamt än ett ledningsläckage i en betongkonstruktion,” säger Niklas, vilket illustrerar hur typen av konstruktion och skadeorsaken påverkar kostnaderna.

Försäkringsärendens påverkan på kostnaderna

Niklas betonar vikten av att ha rätt försäkring. Villkoren och täckningsomfattningen är avgörande för hur mycket stöd man kan få vid skador. En försummelse i underhållet av fastigheten kan leda till att man får mindre eller ingen ersättning alls.

”Försäkringsbolagen täcker vanligtvis trycksatta vattenledningsläckage, avloppsläckage samt installationsläckage, men undantag görs när läckagen beror på uppenbar försummelse eller felaktigt utförande,” förklarar Niklas.

Vikten av professionell besiktning och dokumentation

För att säkerställa en smidig och rättvis försäkringsprocess är det viktigt med en professionell besiktning som tar fram korrekt dokumentation av skadorna. En besiktningsman har den nödvändiga kompetensen för att peka på nyckeldetaljer och föreslå lämpliga åtgärder.

”Detta minimerar eventuella följdfrågor eller felaktiga beslut som kan förlänga processen,” tillägger Niklas.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Steg för fastighetsägare att ta vid försäkringsärenden

Niklas rekommenderar fastighetsägare att snabbt åtgärda skadeorsaken och kontakta sitt försäkringsbolag. Anlita en besiktningsman för att ta fram ett detaljerat underlag som beskriver skadeorsak, omfattning samt åtgärdsförslag.

”Ta in en lämplig entreprenör som kan börja med rivningsåtgärder enligt besiktningsmannens förslag och som kan göra en kostnadsestimerad kalkyl,” råder han. ”Skicka sedan över samtliga underlag till försäkringsbolaget för beslut.”

Samarbetets fördelar och fallgropar att undvika

Ett gott samarbete med försäkringsbolaget kan avsevärt underlätta processen och minska de ekonomiska bördorna för fastighetsägare. Däremot kan långa väntetider och bristfällig information leda till högre hanteringskostnader och felaktiga åtgärder.

”Upprätta ett samarbete med en entreprenör som kan bistå med så brett täckningsområde som möjligt, inklusive underhållsplan och konsultation av fastigheten,” föreslår Niklas.

Niklas delade också med sig av ett framgångsrikt exempel där snabb åtgärd och effektivt samarbete med försäkringsbolaget ledde till att tiden från skadetillfälle till återställt minskade avsevärt, vilket illustrerar vikten av att agera snabbt och effektivt.

Genom att följa dessa råd kan fastighetsägare hantera vatten- och fuktskador på ett mer kostnadseffektivt och mindre stressfyllt sätt. Niklas Olssons erfarenheter och insikter är ovärderliga för alla som står inför dessa utmaningar.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer