När en byggnad drabbas av vatten- och fuktskador kan de ekonomiska och strukturella följderna vara avsevärda. För att få insikter i hur man effektivt hanterar och beräknar kostnaderna för dessa skador, har vi intervjuat Niklas Olsson, en erfaren snickare och projektledare hos Norlin Olsson AB.

Viktiga faktorer som påverkar kostnaderna

Enligt Olsson är den kanske viktigaste faktorn för att minimera kostnader hastigheten på åtgärder efter att skadan upptäckts. ”Ju snabbare ett läckage upptäcks och åtgärdas, desto mindre blir de ekonomiska konsekvenserna,” förklarar han. Det initiala arbetet innefattar att snabbt identifiera skadeorsaken, fastställa omfattningen och starta skadebegränsande insatser som rivning och avfuktning.

Kostnadsposter vid reparation av skador

Kostnaderna för att hantera vatten- och fuktskador delas vanligtvis in i flera kategorier:

  • Åtgärd av skadeorsak: Inkluderar allt arbete för att identifiera och åtgärda källan till skadan.
  • Fastställande och begränsning av skadeomfattning: Innebär att man fastställer hur omfattande skadan är och tar steg för att begränsa ytterligare skador.
  • Avfuktning och sanering: Kritiska processer som kräver specialutrustning för att torka ut och rengöra drabbade områden.
  • Återställning: Arbetet med att återställa och renovera de områden som skadats.

Utmaningar och exakthet i kostnadsberäkningar

En av de största utmaningarna, påpekar Olsson, är att skadeomfattningen ofta är svår att bedöma innan man faktiskt börjar riva och sanera. ”Varje skada är unik och kostnaderna kan variera beroende på vilka material som använts och skadans omfattning,” säger han.

Samarbeten för noggranna kostnadsestimeringar

En effektiv kommunikation mellan entreprenörer och fastighetsägare är avgörande för att uppskatta kostnaderna korrekt. ”Vi börjar med en initial estimering, och när rivningsarbetet och avfuktningen har startat får vi en klarare bild av kostnaderna och kan justera vår beräkning,” förklarar Olsson.

Vanliga missförstånd

Ett stort problem är kommunikationen mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Många gånger leder bristande dialog till missförstånd och frustration. Både parterna måste vara tydliga med vad som förväntas och vilka steg som ska tas.

Tekniska innovationer och framsteg

Olsson lyfter fram användningen av modern teknik för att förbättra skadebedömning och kostnadsberäkning. ”Vi använder avancerade instrument för att mäta fuktkvoten i material och kalkyleringsprogram som hjälper oss att noggrant beräkna åtgärdskostnader,” säger han.

Tips för effektiv skadehantering

För att hålla kostnaderna nere samtidigt som man säkerställer hög kvalitet på arbetet, betonar Olsson vikten av god planering och kommunikation. ”Genom att vara förutseende och planera noggrant kan man undvika många av de kostnadsdrivande överraskningarna som ofta uppstår i samband med vatten- och fuktskaderestaurering,” avslutar han.

Genom denna insiktfulla intervju med Niklas Olsson får vi värdefulla råd och riktlinjer för att effektivt hantera en av de mest utmanande aspekterna av byggnadsskötsel — vatten- och fuktskador.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer