Ett byggföretag är ett företag som tillhandahåller tjänster relaterade till byggande av byggnader, vägar, broar och andra infrastrukturprojekt men också eftermarknad såsom reparationer och servicear av och i fastigheter. Byggföretag ansvarar för planering, koordinering och genomförande av byggprojekt. De tillhandahåller också nödvändiga material och arbetskraft för att slutföra projektet. Byggföretag har vanligtvis ett team av ingenjörer, arkitekter och andra yrkesverksamma som arbetar tillsammans för att slutföra projektet. I denna Guide finner du intressant fakta om byggfirmor.

Hur många byggfirmor finns i Stockholm?

Det finns drygt 5000 byggfirmor i storleksordningen 0–50 MSEK i omsättning. Det finns många byggföretag i Stockholm. Staden har en lång historia av byggande och många olika företag har grundats här. Några av de mest kända byggföretagen i Stockholm är Skanska, NCC och Peab. Det finns också många mindre byggföretag som är verksamma i staden.

Antalet byggföretag i Stockholm har ökat de senaste åren. Det beror på den ökande befolkningen och behovet av fler bostäder. Byggbranschen är en viktig del av ekonomin i Stockholm. Den sysselsätter tusentals människor och bidrar till stadens tillväxt.

Hur många byggfirmor finns i Sverige?

Det finns 116 825st byggfirmor i Sverige, senast mätt 2020. 87 procent av dessa har i snitt 4 anställda.

En uppdelning av företagen inom byggbranschen efter affärssegment ger följande fördelning: bygg- och anläggningsentreprenörer, rivningsföretag och företag för mark- och grundarbeten, bygginstallationsföretag (El, VVS, etcetera). Andra företag verkar inom slutbehandling av byggnader (byggnadssnickeri, golv, målning, inglasning etcetera) där stor andel svarade för specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (plåtslagerier, borrning, takföretag, dykentreprenörer etcetera).

Byggsektorn har blivit mestadels lokaliserad och internationell de senaste åren, men den internationella konkurrensen har ökat snabbt. Detta drabbar hela byggkedjan, från fastighetsägande och konsulttjänster till byggmaterial till byggentreprenörer. Ungefär hälften av andelarna i byggbranschen som ägdes av SNI 41–43-företag ägdes av en eller flera utländska aktieägare 2020, till 0,6 procent. Utrustningsindustrins andel var 0,9 procent.

Hur kan man hitta en bra snickare?

En bra snickare är någon som är skicklig på att arbeta med trä. De kan bygga, reparera och installera saker gjorda av trä. Behöver du en snickare för ett hemförbättringsprojekt bör du leta efter någon som är erfaren och har ett gott rykte.

Det finns några sätt att hitta en bra snickare. Du kan fråga vänner eller familjemedlemmar om de känner någon som gör kvalitetsarbete. Du kan också titta på nätet efter recensioner av lokala företag. När du har hittat några potentiella kandidater bör du intervjua dem för att se om de passar ditt projekt.


Hur mycket omsätter byggbranschen i Sverige?

I Sverige sysselsätter byggbranschen cirka 4 procent av arbetskraften och omsätter cirka 140 miljarder kronor årligen. Sektorn är därför en viktig del av den svenska ekonomin. Det flesta byggföretag är som tidigare nämnt, småföretag med färre än tio anställda. Branschen består alltså av många små aktörer. Det finns dock även ett fåtal stora företag som står för en betydande del av sektorns omsättning.

Olika inriktningar på byggföretag

Det finns en mängd olika inriktningar som byggföretagen tar sig an. Den vanligaste inriktningen är det ”projektbaserade” tillvägagångssättet, där företaget fokuserar på ett enstaka projekt i taget. Detta möjliggör ett mer strömlinjeformat och effektivt arbetsflöde, eftersom alla företagets resurser är dedikerade till det ena projektet. Vissa företag väljer dock att ta på sig en ”flera projekt”-orientering, där de jonglerar med flera projekt samtidigt. Detta kan vara mer kaotiskt och mindre effektivt, men det kan vara nödvändigt för att kunna ta emot ett stort antal kunder. Ytterst är det upp till byggföretaget att avgöra vilken inriktning som bäst passar deras affärsmodell och mål.

Vad är storbygge?

Storbygge är ett byggprojekt där 1 eller fler yrkesgrupper arbetar under flera år för att åstadkomma det beställaren vill ha utfört, det som gör det till ett storbygge är oftast storleken på själva arbetet som ska utföras, det kan vara att resa byggnader med total inredning, broar, vägar och dammar. Storskaliga byggprojekt kan vara komplexa och kräver samordning av många olika arbetare och branscher.

Byggföretag som specialiserar sig på storskalig konstruktion har vanligtvis ett team av projektledare, ingenjörer och andra yrkesverksamma som arbetar tillsammans för att planera och genomföra projektet. Säkerhet är ett stort bekymmer på stora byggarbetsplatser och det finns strikta säkerhetsföreskrifter som måste följas.

Storskaliga byggprojekt kan ta år att slutföra och kräver ofta en betydande investering av pengar och resurser. När de är färdiga kan de ha en djupgående inverkan på de samhällen där de finns.

Hur många jobbar på Skanska?

Byggföretaget Skanska sysselsätter cirka 8 100 personer i sin svenska verksamhet och totalt ca 28 000 personer i Koncernen (inkl utomlands). Bolaget har ett brett utbud av verksamheter, från byggande och utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter till infrastrukturutveckling. Skanska tillhandahåller även byggledningstjänster. Det är ett av de största byggföretagen i världen med en stark närvaro i Europa och USA.

När grundades Skanska?

Skanska grundades 1887 av Rudolf Fredrik Berg och började som byggföretag i Stockholm. Skanska är ett multinationellt bygg- och utvecklingsföretag baserat i Sverige Skanska har sedan dess vuxit till ett av de största byggföretagen i världen, med verksamhet i över 50 länder.

Idag är Skanska en ledande aktör på den globala byggmarknaden. Bolagets intäkter uppgick till 147 miljarder SEK 2021.

Skanskas kärnverksamheter är byggande, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. Företaget har ett starkt fokus på hållbar utveckling och har åtagit sig att bygga en bättre framtid för människor och samhällen runt om i världen.

Hur mycket tjänar Skanskas vd?

Skanskas vd och koncernchef Anders Danielssont tjänade i löne- och pensionsavsättningar 34 miljoner kronor 2020. Han har en årlig fast lön på 12,5 miljoner dollar plus ett rörligt element på 9,4 miljoner dollar. Dessutom fick han, enligt DI, aktieoptioner värda 8 miljoner dollar. Över det har företaget lagt undan 4,4 miljoner dollar i pensionsfonder.

Vad tjänar Peabs VD?

Jesper Göransson, VD för Peab AB, tjänade 8,4 miljoner kronor (8,4 miljoner dollar) i lön och annan ersättning för 2021, inklusive förmåner. Rörlig ersättning har utgått med 4 781 TSEK (2 320) och avsättning har gjorts med 2 435 TSEK (1 205), vilka placerats som pensionssparande i en kapitalförsäkring kopplad till Peabaktie. Årets pensionspremier inklusive avgifter för kapitalförsäkring uppgick till 4 240 000 kr (4 158). För VD finns ett åtagande som innebär pension vid 62 års ålder. För detta åtagande utgår årliga pensionspremier motsvarande 47 % av VD:s grundlön. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden från Peabs sida är 12 månader med en belöningsreduktion på 12 månadslöner från den nya arbetsgivaren samt ett avgångsvederlag på 12 månaders lön från verkställande direktören. Uppsägningstid för huvudchefen är sex månader tillsammans med ett avgångsvederlag på sex månadslöner.


Vad tjänar NCC:s VD?

NCC:s VD tjänade 2020 totalt 13,4 miljoner kronor. NCC:s verkställande direktör Tomas Carlsson sänkte sin årslön med 9,4 procent mellan i år och nästa år, eftersom han fick kraftigt reducerad rörlig ersättning.

Hur många jobbar på Skanska?

I Sverige har Skanska ca 8100 anställda och antalet anställda vid årets slut 2021 och på koncernivå uppgick till 28 699 (31 517).

Vad innebär service inom byggbranschen?

Service inom byggbranschen avser det arbete som utförs av byggentreprenörer för att åtgärda och reparera bestående fastighet eller hem, alltså om skadan varit framme och något behöver repareras alternativt om något proaktivt behöver göras med fastigheten som underhållsarbete.

Byggbranschen är en av de viktigaste sektorerna i ekonomin. Det spelar en viktig roll i utvecklingen och underhållet av infrastruktur och byggnader. Sektorn sysselsätter ett stort antal människor och bidrar avsevärt till bruttonationalprodukten (BNP) i många länder.

Byggbranschen är generellt kategoriserad i tre huvudsektorer: bostäder, kommersiella och industriella. Bostadssektorn omfattar byggverksamhet med anknytning till bostäder, såsom att bygga hus, lägenheter och radhus. Den kommersiella sektorn omfattar byggverksamhet relaterade till kontorsbyggnader, köpcentra, hotell och restauranger. Industrisektorn omfattar byggverksamhet relaterade till fabriker, lager och andra typer av industrianläggningar.

Vikten av hållbarhet inom byggbranschen

Hållbarhet är en nyckelfråga inom byggandet och det finns många sätt för företag att göra skillnad. Genom att implementera hållbara metoder kan byggföretag hjälpa till att skydda miljön och förbättra deras resultat. I och med att byggsektorn ändå omsätter ca 140miljarder kronor om året så finns där många resurser som sätts i bruk, både arbetskraft men också naturresurser. Sättet byggbranschen hanterar både nybyggen och servicearbeten kan bespara jorden på flera resurser både med strängare kemikaliehantering för nybyggen och mer ansvarsfulla val av producerat material, då byggbranschen har en stor plånbok kan dem också påverka kvaliteteten på det materialet som efterfrågas. Det skapar en kedjereaktion i leverantörsleden och tvingar materialtillverkare till skarpare regler vid både skogsarbete och kemikalieanvändningen. Majoriteten av de större byggföretagen i Sverige har utarbetade miljöhanteringsrutiner som efterlever och jobbar mot att ständigt förbättra nyproduktionernas miljöavtryck. Däremot har det varit svårare för mindre företag i byggbranschen att anpassa sig, och trotts allt är 87% av byggfirmorna färre än 5 anställda vilket gör att de täcker en del av de aktiva arbetet inom byggbranschen i Sverige. Ett företag som vi intervjuat gällande just Hållbarhet i Byggbranschen är Norlin Olsson AB, de är ett mindre byggföretag som från början arbetat med miljöfrågorna och vill inspirera andra byggföretag att prioritera miljöbesparingar i deras val av arbetsmetod.

Det är också byggbranschen i kombination med lagen som sätter standard för levnadsmiljön i våra hem, detta i stor utsträckning påverkar vår hälsa och livskvalitet. I Sverige finns höga krav på vilka kemikalier som får användas samt om de ska brukas i hem så får de ha en max tröskel på hur mycket som får frigöras för att ens importeras och säljas i Sverige.

I näringslivet är hållbarhet förmågan att upprätthålla en viss nivå av ekonomisk produktion på obestämd tid. Ett hållbart företag utarmar inte sina resurser eller förorenar sin miljö utöver vad som är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.

Begreppet ”hållbar utveckling” myntades 1987 av Brundtlandkommissionen, som definierade det som ”utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov.” Hållbar utveckling har blivit ett stort fokus för miljöpolitik och grön politik.

Det finns flera sätt att mäta hållbarhet. Den vanligaste är den tredubbla raden, som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Andra åtgärder inkluderar koldioxidavtryck, vattenavtryck och ekologiskt fotavtryck.

Byggföretagen är under press att bli mer hållbara. För att möta denna utmaning vänder sig många företag till hållbara metoder, som att använda återvunnet material, minska avfallet och förbättra energieffektiviteten.

Hållbarhet är inte bara bra för miljön, det kan också vara bra för företagen. Hållbara byggmetoder kan spara pengar på resurser och hjälpa företag att vinna nya kontrakt. Och när allmänheten blir mer medveten om vikten av hållbarhet kommer de sannolikt att stödja företag som arbetar för att göra skillnad.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer